بررسی چمن طبیعی ومصنوعی

 

بررسی میزان مصرف آب در چمن طبیعی و مصنوعی

    .میزان مصرف آب به ازای هر متر مربع چمن مصنوعی صفر و در چمن طبیعی ده هزار لیتر در سال است

 جالب اینجاست که بدانید چمن مصنوعی هر سال صد متر آن چه سودی به کشور می رساند، صد متر چمن طبیعی در سال به اندازه یک شهر سیصد هزار نفری آب مصرف میکند حالا اگر آب بازگشتی را به زمین محاسبه کنیم میبینیم که آبهای زیر زمینی را هم با سموم دفع آفات و کودهای شیمیایی تقریبا تا صد سال از بین برده است ،این موضوع قابل توجه سازمان  پارکها سبز و شهرداری ها نیز می باشد ،آینده ذخایر آبی کشور به تصمیم آنها بستگی دارد و البته مردم. چمن مصنوعی ورزشی و عمدتا فوتبال هم از این جریان مستثنا نیست و قطعا تاثیر زیادی در ذخایر آبی کشور دارد و همه ارگانها و ادارات باید مراقب این کم آبی و آینده کشورمان باشند ،فرزندان خودمان در آینده درگیر این موضوع خواهند شد